Τι είναι η γενική ιατρική;

Η Γενική Ιατρική παρέχει προσωποκεντρική, συνεχιζόμενη, ολοκληρωμένη και συντονισμένη υγειονομική περίθαλψη σε άτομα και οικογένειες της κοινότητας.
Ως τομέας, η Γενική Ιατρική, αποτελεί τα θεμέλια ενός αποτελεσματικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Η ειδικότητα της γενικής ιατρικής (σύμφωνα με το Royal Australian College of General Practitioners) ορίζεται από τα εξής χαρακτηριστικά :

Ανθρωποκεντρική: Οι γενικοί ιατροί κατανοούν ότι η υγεία, η ασθένεια και η νόσος είναι τελικά προσωπικές εμπειρίες, και ότι ο κύριος ρόλος τους είναι να ανακουφίσουν τις προσωπικές ασθένειες σε όλες τις μορφές τους, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κάθε άτομο. Οι ανάγκες, αξίες και τα επιθυμητά αποτελέσματα για την υγεία του ασθενούς παραμένουν πάντα στο επίκεντρο των διαδικασιών αξιολόγησης και διαχείρισης του γενικού ιατρού.

Συνέχειας της φροντίδας: Οι μακροχρόνιες σχέσεις οικοδομούν αμοιβαία γνώση, κατανόηση και εμπιστοσύνη: όλα τα ουσιώδη στοιχεία σε μια θεραπευτική σχέση που δημιουργεί το δυναμικό για την επούλωση, την ενδυνάμωση και την ευεργετική αλλαγή. Οι γενικοί ιατροί προσπαθούν να χτίσουν την υγεία, την ευημερία και την ανθεκτικότητα μέσω της συνεχούς σχέση ασθενούς-γιατρού, την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων στο μοναδικό πλαίσιο κάθε διαβούλευσης και τον προγραμματισμένο συντονισμό κλινικών ειδικοτήτων, πόρων και υπηρεσιών.

Πληρότητα: Οι γενικοί ιατροί δεν περιορίζονται από την ηλικία, το φύλο, το σύστημα του σώματος, η την διαδικασία της νόσου. Το πεδίο εφαρμογής της κλινικής πρακτικής είναι η πρόληψη, η προαγωγή της υγείας, η έγκαιρη παρέμβαση για εκείνους που διατρέχουν κίνδυνο και η διαχείριση της οξείας, χρόνιας ή και πολύπλοκης κατάστασης του πληθυσμού είτε στο σπίτι, είτε στην κλινική, νοσοκομείο ή την κοινότητα.

Ολοκληρωτική φροντίδα του ατόμου: Εκτίμηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ βιο-ψυχο-κοινωνικής συνεισφοράς στην υγεία η οποία οδηγεί σε μια βαθιά κατανόηση ολόκληρου του ατόμου και την ικανότητα να διαχειρίζεται πολύπλοκες συνθήκες και περιστάσεις. Ο γενικός ιατρός λειτουργεί ως σύμβουλος, υποστηρικτής και παράγοντας αλλαγής για τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητές τους.

Διαγνωστικές και θεραπευτικές ικανότητες: Υψηλού επιπέδου διαγνωστικές και θεραπευτικές ικανότητες των γενικών ιατρών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο συνεχιζόμενης δημιουργίας σχέσεων οικονομικά αποδοτικές, φροντίδα που εκτιμάται ιδιαίτερα από τους ασθενείς. Οι γενικοί ιατροί είναι ειδικευμένοι στη διαχείριση της αβεβαιότητας, την αδιαφοροποίητη ασθένεια και την πολυπλοκότητα και είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις βέλτιστες κατευθυντήριες οδηγίες υπό το φως των επιμέρους περιστάσεων, και να συμμετάσχουν με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους στην κατανόηση, το σχεδιασμό και τη διαχείριση της υγείας τους ανάλογα με τις ατομικές ικανότητες.

Συντονισμός και ομαδική κλινική εργασία: Οι γενικοί ιατροί εργάζονται σε στενή επαφή και με σεβασμό των σχέσεων για την παροχή προσιτής, ολοκληρωμένης φροντίδα στους ασθενείς: οδηγεί, υποστηρίζει και συντονίζει κλινικές ομάδες συμβάλλοντας κατάλληλα στις ποικίλες ειδικότητες σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του ασθενούς και της οικογένειας. Ο γενικός ιατρός είναι όλο και περισσότερο ο θεματοφύλακας και αρωγός του ασθενή για βασικές κλινικές πληροφορίες.

Συνεχή βελτίωση της ποιότητας: Ο γενικός ιατρός είναι σε θέση να αξιολογήσει τις επαγγελματικές του ικανότητες, να επεκτείνει τις υπάρχουσες δεξιότητες και να αποκτήσει νέες δεξιότητες κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής ζωής σε απάντηση στις μεταβαλλόμενες κλινικές πρακτικές. Σε επίπεδο πρακτικής/υπηρεσίας, η ποιότική φροντίδα απαιτεί ηγεσία,ομαδική εργασία,προγραμματισμό,συστηματική διαχείριση των πληροφοριών και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών για την ενίσχυση των παροχών ιατροφαρμακευτικής σε κάθε επίπεδο.

Επαγγελματικά, κλινικά και ηθικά πρότυπα: Τα επαγγελματικά πρότυπα παρέχουν στους γενικούς ιατρούς το βασικό πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων σε ένα σύνθετο περιβάλλον, όπου οι ηθικές εντάσεις μεταξύ της παροχής καλύτερη δυνατή φροντίδα για μεμονωμένους ασθενείς, το κόστος αποτελεσματικής αξιοποίησης των περιορισμένων δημόσιων πόρων και την επίτευξη της καθαρής θέσης για εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, πρέπει συνεχώς να εξετάζεται και να επιλύονται.

Ηγεσία υπεράσπιση και καθαρή θέση: Οι γενικοί ιατροί κατανοούν τους κοινωνικο-οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθοριστικούς της υγείας και τη συμβολή των άλλων επαγγελματιών υγείας, τομείς και ομάδες της κοινότητας, με αποτέλεσμα την συνεργασία, την υπεράσπιση και την ηγεσία, να επηρεάζουν τοπικά περιβάλλοντα προς όφελος των ατόμων, των οικογενειών και τις κοινότητες, ιδιαίτερα των πλέον περιθωριοποιημένων και ευρισκόμενων σε κίνδυνο.

Συνεχιζόμενη εξέλιξη της ειδικότητας: Οι γενικοί ιατροί συμβάλλουν στην εξέλιξη της ειδικότητας τους, σύμφωνα με ατομικά συμφέροντα, τις δεξιότητες και τις συνθήκες μέσα από διαφορετικές συμμετοχές στη διδασκαλία, καθοδήγηση, την έρευνα και τοπικό σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας και των υπηρεσιών ανάπτυξης, με όλα τα στοιχεία κατανοητά ως αναπόσπαστη κλινική πρακτική, ποιοτική φροντίδα και τη συνέχιση της υψηλής ποιότητας εργατικό δυναμικό.

Η Γενική Ιατρική είναι μια μοναδική ειδικότητα. Αυστηρή επιστημονική ιατρική εκπαίδευση και η ικανότητα να εφαρμόσει τις κατευθυντήριες οδηγίες κατάλληλα στις ανάγκες της κοινότητας, θέτει την Γενική Ιατρική στο κέντρο ενός αποτελεσματικού συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αυτές οι ίδιες ιδιότητες – όταν συνδυάζονται με την ολιστική φιλοσοφία της ειδικότητας και την ευρεία γενική πράξη, διακρίνει την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής σε μεγάλο βαθμό από τις άλλες ιατρικές ειδικότητες.

Κάθε άτομο στη Γενική Ιατρική χρειάζεται ένα “ιατρικό σπίτι”, όπου η παροχή συνεχιζόμενης φροντίδας με επίκεντρο το άτομο βασίζεται πάνω στα θεμέλια μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των ασθενών και την επιλογή του γενικού ιατρού του, ενώ η συνεπής ιατρική πρακτική ανήκει στην εφαρμογή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας εν συνόλο.

Πηγή: The Royal Australian College of General Practitioners

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικός Οικογενειακός Ιατρός MD, MSc, PhD(c) Μπαλάσκας Κωνσταντίνος
 • Λαζαράκη 21-23
  166 75 Γλυφάδα
  1ος Όροφος

 • 216 800 71 92

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Δευτέρα – Παρασκευή (Εκτός Τρίτης & Πέμπτης) 17:30 – 21:00
Σάββατο Κλειστά
Κυριακή Κλειστά
Μπαλάσκας Κωνσταντίνος - Κορυφαία επιλογή ασθενών 2021
Νοσοκομείο "ΥΓΕΙΑ"
 • Ερυθρού Σταυρού 5
  151 23 Μαρούσι
  4ος Όροφος

 • 210 68 47 125

 • 210 68 47 209

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Συνάντηση με το γιατρό

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για να κανονίσουμε την επίσκεψή σας στο ιατρείο

ΚΛΕΙΣΤΕ ONLINE ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ